Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên

Chia sẻ Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên web WordPress

Mặc định WordPress không hiển thị ngày đăng ký của thành viên với website của bạn, do đó nếu bạn muốn quản lý xem người dùng đã đăng ký tài khoản trên web của bạn lúc nào thật sự khó khăn, ở bài viết này mình chia sẻ Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên trên website cho bạn dễ quản lý.

Giao diện trang quản trị thành viên mặc định: không có cột ngày đăng ký của thành viên

Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên

Giao diện trang quản trị sau khi đã thêm Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên: Xuất hiện cột ngày đăng ký

Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên

Để hiển thị ngày mà thành viên đã đăng ký với website của bạn thì bạn chỉ cần chèn thêm code này vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là xong.

Code hiển thị ngày đăng ký của thành viên trên website WordPress

add_filter( ‘manage_users_columns’, ‘hk_modify_user_table’ );
function hk_modify_user_table( $columns ) {
$columns[‘registration_date’] = ‘Ngày đăng ký’;
return $columns;
}
add_filter( ‘manage_users_custom_column’, ‘hk_modify_user_table_row’, 10, 3 );
function hk_modify_user_table_row( $row_output, $column_id_attr, $user ) {
$date_format = ‘j M, Y H:i’;
switch ( $column_id_attr ) {
case ‘registration_date’ :
return date( $date_format, strtotime( get_the_author_meta( ‘registered’, $user ) ) );
break;
default:
}
return $row_output;
}
add_filter( ‘manage_users_sortable_columns’, ‘hk_make_registered_column_sortable’ );

function hk_make_registered_column_sortable( $columns ) {
return wp_parse_args( array( ‘registration_date’ => ‘registered’ ), $columns );
}

Sau khi copy đoạn code trên vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng, bạn lưu lại rồi vào mục thành viên kiểm tra kết quả xem có cột hiển thị ngày đăng ký của thành viên chưa nhé.